Zostań członkiem ...

Drukuj

kto może zostać członkiem Federacji?

Członkiem federacji może być każda osoba niezależnie od uwarunkowań politycznych, filozoficznych, religijnych i związkowych.

członek zwyczajny

Członkiem zwyczajnym Federacji może być pracownik TP S.A., emeryt, rencista lub członek rodziny osoby wymienionej wcześniej, przy czym osoba małoletnia poniżej 16 – lat za zgodą przedstawicieli ustawowych. O członkostwo w Federacji mogą ubiegać się też osoby inne, przy czym liczba takich członków nie może przekroczyć 5% ogółu członków Federacji. Członkiem zwyczajnym zostaje się po złożeniu pisemnej deklaracji do sekcji „Jumelages” i akceptującej decyzji Przewodniczącego Rady Administracyjnej Sekcji.

członek zwyczajny ma prawo:

obowiązki:

członek wspierający

Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która udzieliła Federacji określonej pomocy finansowej lub materialnej dla realizacji jej celów statutowych. Członka wspierającego przyjmuje Rada Zarządzająca Federacji w oparciu o zgłoszoną pisemnie deklarację

członek wspierający ma prawo:

obowiązki:

Członek honorowy

członek honorowy ma prawo:

obowiązki: